Regulamin sklepu internetowego artigo24.pl

§1.

Definicje

 1. Dział Obsługi: dział obsługi klienta sklepu internetowego; adres: ul. Feliksińska 38. 92-637 Łódź; e-mail: artigo.fw@o2.pl; tel. +48 42 648-88-52; +48 518-204-331; +48 690-935-009.
 2. Dni robocze: oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient: osoba kupująca produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 4. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować.
 5. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym regulaminem.
 6. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Sprzedawca: serwis i sklep internetowy prowadzony przez "Artigo", działający pod adresem www.artigo24.pl
 8. Umowa: umowa dotycząca produktu zawarta pomiędzy Klientem a "Artigo", z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności stron.
 9. Trwały nośnik: oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 
 10. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 11. Artigo: "Artigo. Dorota Górniewicz" z siedzibą w Łodzi przy ul. Feliksińskiej 38. 92-637 Łódź. NIP: 7281007657, Regon: 470968938. 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Artigo świadczy następujące usługi: a) umożliwianie nabywania produktów znajdujących się w ofercie Artigo b) udzielanie klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Artigo c) umożliwienie klientom wyrażania opinii na temat produktów d) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
 3. Zamówieonia w sklepie internetowym można składać całą dobę z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone poza dniami roboczymi będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep internetowy może być również niedostępny podczas konserwacji oraz w razie jego awarii. 
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny klienta następujących wymagań: zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies oraz  minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
 5. Klient ma dostęp do regulaminu nieodpłatnie w siedzibie firmy oraz za pośrednictwem strony internetowej www.artigo24.pl
 6. Klient akceptuje niniejszy regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.
 7. Podczas korzystania ze sklepu internetowego klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Artigo. Administratorem danych jest Artigo. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 11. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w sklepie podane są w polskich złotych.
 12. Artigo F.W. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i treści publikowanych w sklepie bez uprzedzenia. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmian realizowane są na warunkach obowiązujących przed ich wprowadzeniem. 

§ 3.

Zasady zawierania umów kupna sprzedaży

 1. Artigo prowadzi sprzedaż produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego lub telefonicznie.
 2. Informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez klienta w sklepie internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Artigo F.W. na zasadach opisanych poniżej.
 3. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają innych ponoszonych przez klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest klient, w związku z zamówieniem produktu.
 4. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
 5. Zakup produktów oferowanych przez sklep internetowy odbywa się poprzez wybranie produktów, złożenie i zatwierdzenie zamówienia na stronie internetowej oraz dokonanie płatności (z wyłączeniem przesyłki "za pobraniem"). 
 6. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w sklepie internetowym klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z regulaminem stanowią integralną część umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada poza dniem roboczym. Wówczas potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.  
 7. Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru ( „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego "PayU" lub przelewem na konto "Artigo. Dorota Górniewicz" :mBank 94 1140 2017 0000 4902 0367 1229.
 8. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia. 
 9. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi lub doręczycielowi podczas odbioru przesyłki.
 10. W trakcie zamówienia klient ma obowiązek podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia, m.in.: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres wysyłki.
 11. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem innych środków przekazu wskazanych w sklepie internetowym (z pominięciem funkcji koszyka), które w razie wątpliwości udostępniono wyłącznie dla wygody klienta, przyjmuje się, że klient zaakceptował Regulamin z chwilą złożenia zamówienia.
 12. Operator Artigo może skontaktować się z klientem w celu uzupełnienia lub weryfikacji danych przekazanych przez klienta w celu poprawnej realizacji zamówienia.
 13. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania produktów do wysłania plus czas doręczenia przesyłki, zgodnie z regulaminem usług świadczonych przez wybranego spedytora. Artigo zastrzega sobie prawo do przygotowania wysyłki nie dłużej niż 10 dni roboczych.
 14. Artigo może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania produktu dla zamówienia, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia, obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
 15. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane. Artigo nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
 16. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Artigo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

§ 4.

Dostawa i Czas Realizacji

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Artigo dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia nie przekraczał 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
 3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego lub przelewu bankowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
 4. Zamówione produkty zostaną dostarczone do klienta transportem własnym, przesyłką kurierską, pocztową, do wskazanego przez klienta paczkomatu lub kiosku Ruch.
 5. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem paczkomatu InPost lub kiosku Ruch, klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania e-mailem Działu Obsługi Sklepu Internetowego o adresie wybranego paczkomatu InPost lub kiosku Ruch. Linki ułatwiające lokalizację miejsca odbioru (paczkomatu, kiosku) znajdują się na stronie sklepu w bloku informacyjnym „Szybka dostawa”.
 6. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub doręczyciela należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie, taśmy lub plomby przesyłki są uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
 8. Artigo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z niedokładnego lub błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

§ 5.

Informacje dotyczące praw klienta zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Dział Obsługi o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi). 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  
 4. Artigo może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. ARTIGO zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie będą podane do wiadomości klienta poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.artigo24.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje dla umów zawartych po ogłoszeniu zmiany.
 3. Każdy klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. ARTIGO informuje, że strona zawiera informacje i dokumenty chronione prawami autorskimi, stanowiące przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, należące do producentów sprzedawanych artykułów i właściciela serwisu.
 5. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania prezentowanych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 6. W sprawach, nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz innych aktów prawnych.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.